2019. március 5., kedd

Új kötetek a nagyváradi Europrint kiadásában

Komoróczy György
Könnyű Katát táncba vinni 

Komoróczy György nyelvművelő írásai az erdélyi, székelyföldi magyar nyevhasználat három, általa súlyosnak tartott bajának orvoslásával foglalkozik: a román nyelvi hatásokkal, a Budapestről érkező túlzott angol nyelvi hatásokkal és az egyre szélesebb körben eluralkozó szlenggel. A szép beszéd, veretes írás iránti igényt pedig belülről jövő igényként határozza meg. Tudományos rigurozitásuk, közérthető nyelvezetük mellett ez a belső igény adja meg írásainak sajátos hangulatát.
Sarány István

Rivalda, avagy mosoly a múltból
 Válogatta és szerkesztette: Nemlaha György 
         
A számítógépek korában az anekdota idejét-múlt ócskaságnak tűnik. Rózsaszín csecsebecsének a dizájnos szekrényben. Csakhogy azok, akikről ezek a történetek szólnak, előttünk koptatták a Bémer tér aszfaltját, mulattak a Holnaposok társaságában, szavaltak a Szigligeti színház színpadán, vagy taposták Nagyszalonta, Bihar, a vidék porát. A kötet „hősei” tehát mindazok, akik Bihar, a Partium világában éltek, vagy innen rajzottak szanaszét a nagyvilágba: Budapesttől Hollywoodig.
Valójában nincs is más célja a gyűjteménynek, mint a kis történetekkel bebizonyítani, hogy eleink ugyanolyanok voltak, mint mi, legfeljebb több humoruk volt a történelem packázásinak elviseléséhez.

2018. december 22., szombat

A HARMADIK SZÍNHÁZ

A kolozsvári Stúdió Színpad emlékét idézi ez a könyv, mint az a címből is egyértelműen kiderül. Az ilyen műfaj óhatatlanul együtt jár egyrészt száraz statisztikai adatok sorjáztatásával: évszámok, darabcímek, előadások, kritikai visszhangok meg-idézésével, melyek azonban csak az első ránézésre tűnhetnek egyhangúnak, de amint a hozzájuk fűződő vallomásokból, vissza-emlékezésekből is kiderül: megannyi személyes sors, álom, élmény, hűséges kitartás és kitartó hűség, elhivatottság és – természetesen önként vállalt – ügybuzgalommal végzett munka, nem ritkán mostoha körülményekkel vívott küzdelem van a száraz adatok mögött. Ráadásul olyan munkáról szól ez a könyv, melyért nem járt anyagi jutalmazás, pedig nagyon sok embertől igényelt a napi kenyérkereset gondjain vagy a tanulás nehéz óráin túli fáradtsággal való birkózást, személyes, emberpróbáló küzdelmet, nem egyszer lemondást, vagy éppen szembeszállást az értetlenkedéssel.               Kovács Levente (rendező)

A könyvbemutató 2018. december 21-én pénteken, 18 órakor volt, a Kolozsvári Társaság Székhelyén.

Barta László-Nánó Csaba: A harmadik színház. A Kolozsvári Stúdió Színpad története c. kötetének bemutatójának meghívottai a szerzők, Barta László és Nánó Csaba, az Europrint Kiadó részéről Derzsi Ákos és Derzsi Judit igazgatók. Az eseményen fellépett: Kostyák Levente (blockflöte). Beszélgetőtárs: Horváth László volt.

2018. december 15., szombat

Kalotaszeg szíve: Körösfő

Körösfő pünkösdvasárnapi szépsége van benne ebben az albumban. Ugyanaz a szépség és nyugalom, mint amelynek percét Ady kapta költői lencsevégre az I.világ-háború kitörése előtt másfél hónappal Kalotaszentkirály-on: „Csönd, junius van a szivemben,/ Általvonult temp-lomi népség / Belémköltözött áhitata / S e percben a Kalota partján / Biztosság, nyár, szépség és nyugalom.”
(A Kalota partján). 
A Péntek Tímea könyvében Körösfő állandósult szépségében gyönyörködhet az olvasó, abban a szépségben, amelyet én is, aki ott születtem, csak kivételesen érezhettem, életem ritka pillanataiban. Legutóbb az elmúlt év pünkösdvasárnapján, júniusban, amikor lányomékkal és unokáimmal együtt nézhettük a csöndes és színpompás vonulást a templomból, és a vonulók közt ennek az albumnak a szerzőjét. 
                             Péntek János

2018. október 11., csütörtök

Új könyvek a nagyváradi Europrint kiadásában

   A X. Nagyváradi Könyvmaraton keretében szombat délután ismertették a váradi Europrint Kiadó legújabb kiadványait, bemutatva a 2000-es évek elejétől működő nyomdát és kiadót is.
  A nagyváradi kiadó számos, műfajilag eltérő könyveket jelentet meg: gyerekkönyvek, filmművészeti, zenetörténelmi, helytörténeti kiadványok, albumok is szerepelnek a kínálatban. A jubileumi könyvmaratonon–a kiadó amúgy az ennek keretében szervezett könyvvásáron is jelen volt–a legújabb kiadványokat Derzsi Judit, a kiadó ügyvezetője ismertette.
   Bihari Csaba Mesék Biharországból című meséskönyve egy trilógia részeként is tekinthető, ugyanis a 2016-ban megjelent Falusi mesék után jelent meg, és már készülőben van a harmadik meséskönyv is.
   Szintén nemrég jelent meg Nemlaha György Kabaré A Holnap városában című kiadványa, ami a zengerájok, orfeumok, régi kabarék világát idézi meg és „balzsamozza be” még egy kis időre.
   Érdekességnek számít Máthé Krisztina Apróka eszpónka című könyve, ami karcolat jellegű történeteket gyűjt egybe a csángók vidékén, Frumószán tanárként tevékenykedő mindennapjaiból: nem csak a csángó tájszólásokat ismerhetjük meg, hanem valamiképpen betekintést nyerhetünk az ottani emberek mentalitásába is.
   Wagner Péter Nyárádmente című albuma egy sorozatba illeszkedik be, ami Erdély vidékeit, tájegységeit mutatja be, a kiadványhoz különálló tusrajzok is tartoznak. Az album szerzője az a Wagner Péter, aki a nemrégiben felavatott szentjobbi kápolna-kilátót tervezte.
   A kiadó román nyelvű kiadványokkal is foglalkozik, legutóbb Eugen Blaga szociológus Cel dinurmă genial. Gheorghe Zamfir c. könyvét jelentették meg.
   A kiadó e-könyveket is kiad, a legutóbbiak például K. Nagy Benő Váradi nők című műve, vagy Katona Béla Várad a viharban könyve, ami 1946-ban jelent meg és a nagyváradi zsidók és az ukrán fronton munkaszolgálatosok sorsát tárja fel az olvasók előtt. Derzsi Judit elmondta, hogy fontosnak tartják az e-könyvek kiadását is, hiszen így ezek a kiadványok olyanokhoz is eljutnak, akik számítógépen olvasnak inkább. A kiadó honlapján ezek mellett ingyenes könyvek is letölthetőek.

2018. július 30., hétfő

Könyvbemutató Nyárádszeredában

A havasok alján, Vármezőnél eredő Nyárád – mely Orbán Balázs szerint a legszé-kelyebb folyó, hiszen erede-tétől a Marosba ömléséig a Székelyföldön marad – szép-séges, szelíd és változatos tájon, falvak sűrű láncolatán és gondosan megművelt földeken halad keresztül. Ezt a vidéket nem annyira néprajzi jellegzetességei, mint inkább karaktere, többé-kevésbé egységesnek mond-ható etnikai képe teszi egységgé. Történetileg vár-megyei és székely széki területek kerültek a kiegyezés utáni megyei közigazgatás alá, s mára már az együvé tartozást megerősíti a völgy (s mellékvölgyei) viszonylagos zártsága, a noha alacsony, de mégis érezhető dombvonulatok, melyek a Székelyföld határos területeitől, s főképpen a Maros völgyének heves lüktetésétől elzárják. Három részre szokás tagolni, Alsó-, Középső- és Felső- Nyárád mentére (ezek kijelölése Orbán Balázstól származik). A három tájegység dom-borzatának és ezáltal gazdaságának, karakterében eltér egymástól, mégis – éppen a folyóvölgy és a középen fekvő vásáros hely, Nyárádszereda szervező erejének köszönhetően – gazdasági és társadalmi egységet képez.Az épített örökség javát napjainkra már a templomok adják, a falvak képe (főleg a forgalmasabb főút melletti települése- ken) alig-alig tartalmaz megmaradt régi házakat. Ám a telepü- léskép szinte végig földszintes maradt (ami talán a megélhetés nehézségét mu-tatja) és a félreeső falvakban szép 19. száza- di épületeket találunk, néhol – mint például Nyomáton – akár egységes utcaképet is. Itt kell megemlítenünk az egész Nyárádmente legszebb, legegységesebb, legszeretetreméltóbb – és legelhagyatottabb – faluját, Kendőt, ahol az idő szinte megállt, a fatornyos templom körül, s a kicsi utcákban álló dülöngélő kapuk és kerítésektől őrzött házak között.A templomok nagyobb része a 18–19. században épült. Ugyanakkor a Nyárád középső és fölső folyása mentén (a hadak útjától távolabb) szépséges, büszke középkori templomok állnak, elfoglalván a messzire néző dombtetőket, mint Berekeresztúron, Szentgericén, Szentlászlón, Szentimrén, vagy éppen Szentannán.Járjuk tehát végig a Nyárád mente falvait és tájait Orbán Balázs nyomában a Marostól a forrásvidékig a történelmi, az irodalmi és a tárgyi – elsősorban az épített – örökség számbavételével!